text-block-claim

Rückl se skrze renesanci českého ručně broušeného křišťálu zasazuje o návrat špičkového designu, kvality a noblesy do výjimečných i každodenních okamžiků. Dopřejte si je i vy a vyberte si sklenice, karafy, vázy a další křišťálové doplňky precizně zpracované našimi sklářskými mistry.

Návštěvní řád

Pro návštěvníky sklárny Rückl a jí pořádaných akcí (dále jen „Návštěvní řád“)

Pořadatel: 
Společnost BMRC Group s.r.o., IČO: 455 37 011, se sídlem Pod dráhou 1638/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, provozující sklárnu Rückl, adresa: Lánská 141, 267 05 Nižbor (dále jen „Pořadatel“) 

Návštěvník:   
Osoba, která se účastní Akce nebo navštíví Areál (dále jen „Návštěvník“)

Akce:            
Např. komentovaná prohlídka, workshop, akce pro veřejnost, tedy jakýkoliv druh události, kterou Pořadatel pořádá pro Návštěvníky Areálu (dále jen „Akce“)

Areál:            
Vnitřní a venkovní prostory Pořadatele na adrese Lánská 141, 267 05 Nižbor (dále jen „Areál“)

Tento Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, které vstupují do Areálu Pořadatele. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich  zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř Areálu Pořadatele. Každý Návštěvník svým vstupem do Areálu bere  na vědomí, že je  povinen  dodržovat veškeré  podmínky a pravidla chování stanovené tímto Návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat. 

1. Návštěvníci při vstupu na Akci zaplatí vstupné do zpoplatněných prostor v pokladně dle platného ceníku. Vstupenku – potvrzení o platbě si uschovají až do opuštění Areálu. Na požádání Pořadatele či pověřených osob Pořadatele jsou Návštěvníci povinni se vstupenkou kdykoliv prokázat. Při Akcích, na nichž není vstupné vybíráno, se vstupenky nevydávají. 

2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků  Pořadatele vydaných zejména v souvislosti s ochranou produktů ve výrobním procesu, bezpečností Návštěvníků a ochranou Areálu Pořadatele. Při neuposlechnutí mohou být z Areálu vykázáni bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvník je povinen respektovat a řídit se bezpečnostními a organizačními pravidly a pokyny Pořadatele.

3. Každý Návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a nepůsobil škodu na majetku umístěném v prostorách Akce, dále je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající Akce.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto Návštěvním řádem, případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz Akce, dále každou osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

5. Pořadatel prohlašuje, že poplatek za vstup na Akci neobsahuje pojištění Návštěvníka během konání Akce.

6. Každý Návštěvník vstupuje a pobývá v Areálu na vlastní nebezpečí. Za poranění a úrazy, které si Návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinností a nedodržením Návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob Pořadatele nenese Pořadatel nebo pověřené osoby Pořadatele odpovědnost. Návštěvník je povinen nahlásit Pořadateli jakékoliv úrazy nebo zranění, které se Návštěvníkovi přihodí během kterékoliv části Akce, a to vždy bez zbytečného odkladu.

7. Za nezletilého Návštěvníka plně zodpovídá zákonný zástupce a nese za něj odpovědnost.

8. Dětem do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně zodpovídá (u organizovaných skupin zodpovídá pedagogický nebo jiný k tomuto účelu určený dozor).

9. Do Areálu není dovolen přístup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

10. V celém Areálu je přísně zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Dále je zakázáno vnášet do Areálu veškeré palné, sečné a bodné zbraně, výbušniny všeho druhu, zápalné a jinak nebezpečné látky nebo předměty, které jsou schopny způsobit škodu na majetku a zdraví lidí.

11. Vzhledem k tomu, že Pořadatel při Akcích zpravidla nezajišťuje odkládání věcí Návštěvníků, neodpovídá Pořadatel Návštěvníkovi za jakoukoli ztrátu, zničení či jakékoliv poškození věci Návštěvníka, k nimž dojde v Areálu.

12. Návštěvníkům je zakázáno dotýkat se produktů ve výrobním procesu a vystavených exponátů, (neplatí pro exponáty označené symbolem nepřeškrtnuté ruky). V případě poškození majetku Pořadatele je příslušný Návštěvník povinen nahradit Pořadateli způsobenou škodu.

13. Do  Areálu  Pořadatele  je  povolen  vstup  se  psy  s  náhubkem,  a to pouze  na  vodítku nebo v přenosné tašce. Za veškeré škody způsobené psy odpovídá Návštěvník, který do Areálu se psem vstoupil.

14. Fotografování a pořizování videa v areálu Pořadatele pro soukromé  účely je povoleno. Ve vnitřních prostorách je toto povoleno pouze bez blesku. Ve výjimečných případech může Pořadatel vydat zákaz fotografování a pořizování videa, a to především z důvodu zajištění obchodního tajemství.

15. Konzumace potravin a nealkoholických nápojů je povolena pouze ve venkovních prostorách Areálu nebo v prostorách vnitřních určených k tomuto účelu pro konkrétní Akci. Konzumace alkoholických nápojů je možná pouze v případech, kdy je v rámci mimořádných Akcí zajišťuje přímo Pořadatel nebo třetí strana určená Pořadatelem.

16. Průvodci Pořadatele nejsou oprávněni podávat odborné informace nad rámec oficiálně zveřejněných údajů. V případě složitých odborných dotazů Návštěvníků předá průvodce záznam dotazu spolu s kontaktem na tazatele příslušnému odbornému pracovníkovi k vyřízení.

17. Návštěvou Areálu bere Návštěvník na vědomí a projevuje svůj souhlas s pořízením zvukového  a obrazového záznamu pro potřeby Pořadatele a také s přiměřeným zveřejněním těchto záznamů obvyklým způsobem, tj. na internetových stránkách Pořadatele, v propagačních materiálech  Pořadatele,  v  profilech  Pořadatele  na  sociálních sítích apod. Případné výhrady k uvedenému  ustanovení  je  nutno  ihned  oznámit  pořizovateli  záznamu  nebo dodatečně na: exkurze@ruckl.cz

18. Své připomínky, návrhy nebo výhrady mohou Návštěvníci uvést v dotazníku spokojenosti, který je k dispozici v prodejně. Uvítáme zanechání e-mail kontaktu pro případnou reakci ze strany Pořadatele. 

V případě hrubého porušení Návštěvního řádu si pořadatel vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění areálu. Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2023 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád. 

ODBĚR NOVINEK

Odebírejte nejnovější aktuality, ať vám již nic neunikne!